O STOWARZYSZENIU 

Klub sportowy   |   POWER ZONE  |   Krynica Morska

Krynica Morska  |   Gdańska 55 

 KRS 0000767366  |   NIP  5792268984  |   REGON 382374322

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Stegnie
nr 45 8308 0001 0006 0336 2000 0010.

 O NAS 

Klub Sportowy POWER ZONE Krynica Morska został powołany na rzecz rozwoju sportu na Mierzei Wiślanej, ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych (żeglarstwo, kiteboarding), lodowych (bojery, snowkiting) i motorowych (off-road ). Organizacja została powołana przez osoby doświadczone zarówno w działalności ngo, pozyskiwaniu funduszy, jak i w pracy z młodzieżą. Mamy nadzieję, że zmotywujemy dzieci i młodzież do odłożenia smartphonów i zachęcimy ich do wysiłku i spędzenia aktywnie czasu na świeżym powietrzu!

 MISJA 

POPRZEZ SPORT:

wyrównywać szanse dzieci i młodzieży,

podnosić kulturę fizyczną społeczności lokalnej,

promować Mierzeję Wiślaną.

 WIZJA 

Mierzeja Wiślana najbardziej znanym ośrodkiem sportów wodnych i lodowych w Polsce,

strefą rozgrywania międzynarodowych zawodów najwyższej rangi,

miejscem, z którego pochodzą światowej klasy sportowcy.

 CELE 
 1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej, w tym w szczególności żeglarstwa, kiteboardingu i sportów motorowych,

 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych,  jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,

 3. propagowanie warunków naturalnych Mierzei Wiślanej jako miejsca do uprawiania sportu.

 statut 
 

Tekst jednolity uchwalony 10 października zawierający zmiany:

1. 28 listopada 2018 zmieniono § 3, §18, §24, dodano § 16 oraz Rozdz. VI.

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę  „KLUB SPORTOWY POWER ZONE KRYNICA MORSKA” i zwane jest w dalszej części statutu „Klubem”. Klub używa nazwy skróconej POWER ZONE.

 

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Klubu jest Krynica Morska.

 

§ 3

 1. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach nie zarobkowych, działający zgodnie z ustawą dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z 2003r. z późn. zm.) oraz na mocy niniejszego statutu.

 2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

§ 4

Klub tworzy się na czas nieokreślony.

 

§ 5

 1. Klub może być członkiem regionalnych, ogólnokrajowych i zagranicznych związków sportowych.

 2. Klub może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie jest to sprzeczne z prawem, a w szczególności nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

§ 6

Klub może posiadać i używać własnych pieczęci, loga, godła, odznak, legitymacji  i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II.

Cel i środki działania

 

§ 7

Celem Klubu jest:

 1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej, w tym w szczególności żeglarstwa, kiteboardingu i sportów motorowych,

 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych,  jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,

 3. propagowanie warunków naturalnych Mierzei Wiślanej jako miejsca do uprawiania sportu.

§ 8

Klub realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną w zakresie:

 1. organizowania aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych,

 2. prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych,

 3. promowania Mierzei Wiślanej jako miejsca do uprawiania sportu,

 4. organizowania różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

 5. uczestnictwa w zawodach, turniejach i innych imprezach sportowych,

 6. upowszechniania uprawiania dyscyplin sportowych,

 7. organizowania i uczestnictwa w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,

 8. organizowania i uczestnictwa w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej,

 9. organizacji i prowadzenia obozów sportowo-rekreacyjnych,

 10. podejmowania innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

 

§ 9

 1. Klub realizuje swoje cele statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi i związkami sportowymi w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu.

 2. Klub do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników w ramach stosunku pracy i umów cywilno-prawnych.

 3. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zawodników,

 2. członków zwyczajnych,

 3. członków wspierających

 

§ 11

 1. Członkami zawodnikami Klubu są osoby, które złożą pisemną deklarację oraz uiszczać będą składkę członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.

 2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.

 3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla klubu.

 

§ 12

 1. Członkowie zawodnicy Klubu mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane.

 2. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.

 3. Członkowie wspierający Klubu mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.

 4. Wszyscy członkowie Klubu mają prawo do:

 1. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

 2. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,

 3. korzystania ze sprzętu i urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu,

 4. korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

 

§ 13

 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

 1. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

 2. dbać o sprzęt i urządzenia Klubu

 3. brać czynny udział w działalności Klubu,

 4. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

 1. Do szczególnych obowiązków członków zawodników Klubu należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne reprezentowanie Klubu.

 2. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.

 

§ 14

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

 2. skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu,

 3. rozwiązania Klubu.

 1. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może  nastąpić, jeżeli członek:

 1. nie spełnia wymagań statutowych,

 2. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,

 3. działa na szkodę Klubu,

 4. członek zawodnik nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku lub zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.

 1. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia.

 

Rozdział IV.

Władze Klubu oraz ich organizacja

 

§ 15

1. Władzami Klubu są :

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.

 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.

 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

 2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 14 ust.3,

 5. uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian,

 6. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

 8. powoływanie pełnomocnika do podpisywania umów cywilnoprawnych z Zarządem, nie będącego członkiem stowarzyszenia,

 9. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu lub takich, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu,

 10. podejmowanie uchwał o rozpoczęciu, zmianie przedmiotu i rozwiązaniu działalności gospodarczej.

 

§ 17

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków - Sprawozdawcze  zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jednak nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

 2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co pięć lat.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. na wniosek 1/4 liczby członków  Klubu.

  1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

  2. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić członków Klubu o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem za pomocą strony internetowej Klubu.

  3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

 

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:

 1. w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków,

 2. w drugim terminie (15 minut po pierwszym terminie) - bez względu na liczbę obecnych.

 1. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 2. Uchwały w sprawie zmian w statucie, działalności gospodarczej oraz rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu Członków bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.

 

§ 19

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

 2. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, Sekretarza, Skarbnika. Pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.

 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.

 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa.

 7. W każdym posiedzeniu zarządu klubu uczestniczą szefowie sekcji klubu oraz mogą być zapraszane osoby wskazane przez członków Zarządu z głosem doradczym.

 8. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

 9. Do podpisywania umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu wyznaczony zostaje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy :

 1. kierowanie działalnością Klubu,

 2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 3. powoływanie sekcji Klubu,

 4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 5. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

 6. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

 7. składanie sprawozdań z działalności Klubu,

 8. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,

 9. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,

 10. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu.

 

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest osobą wyznaczona do podpisywania umów z członkami Zarządu Klubu.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 

§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania ,

 2. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

 3. zwołanie Walnego Zebrania Członków  w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,

 4. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,

 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 23

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania,

 2. ustania członkostwa w Klubie,

 3. zrzeczenia się udziału w tych organach,

 4. odwołania przez Walne Zebranie Członków.

 

 

Rozdział V.

Majątek i fundusze

 

§ 24

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

 1. składek członkowskich,

 2. darowizn, zapisów i spadków,

 3. dotacji,

 4. grantów,

 5. dochodów z majątku Klubu,

 6. zbiórek publicznych,

 7. pożyczek,

 8. działalności odpłatnej,

 9. działalności gospodarczej

 10. oraz innych źródeł.

4.  Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

 

§ 25

Klub nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

 2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do  osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 26

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 2. Dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym każdorazowo Prezesa.

 

Rozdział VI.

Działalność gospodarcza

 

§27

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie reklamy (PKD 73.1).

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

 

§ 28

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 60%  głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

 3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 
 KLAUZULA INFORMACYJNA 

w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

Administrator danych osobowych:


Klub Sportowy POWER ZONE Krynica Morska  (dalej: KS) – organizacja pozarządowa  z siedzibą w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 55, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000767366.


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:


1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: kontakt@powerzone.com.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby KS wskazany powyżej.


2. Pani/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu promocji KS i jego działań na wszystkich polach oraz w związku z działalnością statutową KS, co oznacza możliwość przesyłania lub przekazywania przez KS informacji dotyczących działań KS na podany adres e-mail, adres korespondencyjny lub numer telefonu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.


3. Pani/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji, rozpatrzenia ochrony lub ewentualnych roszczeń.


4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast będą udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności KS oraz podmiotom dofinansowującym projekty KS z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.


5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.


6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody  nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO.


8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa Pani/Pana lub/i Pani/Pana dziecka w zajęciach, zawodach i innych wydarzeniach organizowanych przez KS. W tej sytuacji jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa lub/i Pani/Pana dziecka w zajęciach KS.


9. Pani/Pana dane lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@powerzone.com.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby KS.
 

 REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 
 

 

 

Członkowie zawodnicy Klubu Sportowego POWER ZONE Krynica Morska -  zwanego dalej Klubem - zgodnie z zapisami Statutu- zobowiązani są do opłacania składek członkowskich.

 

§1

Członkowie Klubu Sportowego POWER ZONE Krynica Morska zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej, której wysokość – zgodnie z zapisami Statutu - uchwala Zarząd Klubu.

 

§2

Do obniżonej składki członkowskiej mają prawo:

1. decyzją Zarządu Klubu- członkowie szczególnie aktywni w działaniach społecznych realizowanych przez Klub- maksymalnie do kwoty stanowiącej 10% wysokości uchwalonej składki członkowskiej,

2. zawodnicy reprezentujący Klub, będący zarazem drugim lub kolejnym członkiem Klubu w rodzinie (dotyczy krewnych w linii prostej) - 50% wysokości uchwalonej składki członkowskiej,

3. zawodnicy reprezentujący Klub, będący członkami Kadry Narodowej danej dyscypliny sportowej i /bądź trenujący w centralnych ośrodkach szkolenia sportowego, medaliści Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata od kategorii junior młodszy – 20 % wysokości uchwalonej składki członkowskiej.

4. decyzją Zarządu Klubu- zawodnicy będący w trudnej sytuacji materialnej – maksymalnie do 10 zł/miesięcznie, po wniesieniu podania i udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej.

 

§3

W szczególnych sytuacjach Zarządowi Klubu przysługuje prawo do umorzenia zaległości bez ponoszenia konsekwencji przez członka.

§4

Opłacanie składek członkowskich następuje :

- jednorazowo za cały rok kalendarzowy lub ratalnie (comiesięcznie), najpóźniej do końca miesiąca, którego dotyczy dana składka,

- przelewem na wskazane konto klubu jako prawidłowo opisana wpłata (składka członkowska: imię i nazwisko członka, za miesiąc…..)

§5

Zasady dotyczące terminowości opłacania składek i możliwości skreślenia członka Klubu w przypadku niedopełnienia obowiązków z tym związanych określa Statut Klubu.

§6

Nowoprzyjęci członkowie Klubu zaczynają regulować składki poczynając od miesiąca, w którym zostali przyjęci. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zadecydować o wpłacie pierwszej składki w kolejnym miesiącu.

§7

Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Klubu Sportowego POWER ZONE Krynica Morska i wchodzi w życie z dniem 01.04.2019 r. Wysokość składki członkowskiej wynosi - 100,00 zł miesięcznie.

© 2019 by Anna Milarska

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now