top of page
Listownik-1024x192.jpg

Fundacja Strefa Mocy  jako partner Gminy Stegna współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. STOP WYKLUCZENIU! Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna.

 

 

 

 

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 4 300 323,00 zł.

Rodzaj zadań przewidzianych w projekcie:

1. Utworzenie Klubu Seniora „Życie zaczyna się na emeryturze” w Drewnicy – 30 osób z 2 oddziałami zamiejscowymi po 25 osób (łącznie 80 osób).

Przewidziane działania:
- remont generalny budynku w Drewnicy (50% powierzchni);
- remont świetlicy w Tujsku w części dotyczącej Klubu Seniora;
- zakup wyposażenia między innymi: stołów, krzeseł, mebli kuchennych, komputerów, telewizorów;
- organizacja wycieczek;
- organizacja zajęć: warsztaty zdrowego odżywiania / kulinarne, warsztaty z dekupażu / florystyki / rękodzieła.

 
2. Szkolenia opiekunów osób niepełnosprawnych / zależnych – 20 osób i kandydatów na pełnienie funkcji opiekunek środowiskowych – 4 osoby.

Planowane szkolenia:
- pierwsza pomoc przedmedyczna -8h;
- geriatria i choroby wieku starczego-16h;
- komunikacja z podopiecznymi-16h;
- uzyskiwanie pomocy i wsparcia dla os. niepełnosprawnych-16 h;
- jak pielęgnować osoby starsze i niepełnosprawne -16h;
- warsztaty obsługi TIK-16h. 

 

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych – 10 osób.
- usługi opiekuńcze;
- usługi specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania: osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych – wsparcie psychologa, rehabilitanta / fizjoteraupeuty/masażysty.


4. Utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2 świetlicach (Drewnica, Bronowo) i wsparcie 2 istniejących placówek (Tujsk, Nowotna) – Klub Emp@tia – średnio 12 os. świetlica.

Planowane działania:
- remont generalny budynku w Drewnicy (50% powierzchni);
- remont świetlicy w Tujsku, w części dot. świetlicy dla dzieci;
- zakup wyposażenia, doposażenia świetlic, m. innymi: stoliki, krzesełka, szafy, biurka, laptopy, klocki edukacyjne, tablety itp.;
- organizacja warsztatów: kompetencji cyfrowych, obywatelskich, matematycznych, językowych;
- organizacja wycieczek przyrodniczych, historycznych dla dzieci z placówek opiekuńczych;
- organizacja obozu w ramach centrum wolontariatu – nagroda w konkursie ogłoszonym wśród dzieci – pomoc w nauce dzieci – dzieciom;
- pomoc prawna dla opiekunów/rodziców dzieci.
 

5. Pomoc prawna dla opiekunów osób zależnych – 20 osób, oraz usługi specjalistyczne dla ich podopiecznych – 20 osób;
- wsparcie psychologa, rehabilitanta / fizjoterapeuty/masażysty.


Preferowane do wsparcia w ramach projektu są:

- osoby doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby objęte w ramach PO Pomoc Żywnościowa.

Projekt jest realizowany do 31.03.2023 r. 

Projekt STOP WYKLUCZENIU! Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna jest realizowany przez Gminę Stegna w partnerstwie z Fundacją Strefa Mocy i został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

hhhh.png
bottom of page