top of page
wetnetym.png

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2023 z dn. 08.08.2023 r.

 

w ramach projektu pn. Organizacja wydarzenia turystycznego pn. KITEWEEKEND, realizowanego na podstawie umowy nr 01758-6935-UM1112796/23 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  na organizację dwudniowej imprezy plenerowej.

 

Fundacja Strefa Mocy z siedzibą w Sztutowie zaprasza do złożenia oferty na usługę organizacji wydarzenia turystycznego pn. KITEWEEKEND w formie dwóch imprez plenerowych: w dniu 2 września 2023 w Sztutowie oraz w dniu 3 września 2023 w Kątach Rybackich, według poniższej specyfikacji:

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Fundacja Strefa Mocy

ul. Różana 4

82-110 Sztutowo

NIP: 579 225 45 39

 

Osoba do kontaktów:

Artur Milarski - Prezes Zarządu

e-mail: fundacjastrefamocy@gmail.com

tel. 785 400 302

 

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

KODY CPV:

79952000-2   Usługi w zakresie organizacji imprez

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dwudniowej imprezy plenerowej obejmującej swym zakresem:

 1. Dzień pierwszy:

Data: 2 września 2023, godz. 10.00-14.00 (część pokazowo – animacyjno - warsztatowa), 20.00-21.00 (część koncertowo – pokazowa - fireshow)

Miejsce: Sztutowo, plaża – impreza plenerowa

Przewidywana liczba uczestników: 1100 osób (rodziny z dziećmi, mieszkańcy Mierzei Wiślanej oraz turyści) - rotacyjnie

Wymagane elementy wydarzenia:

 1. Zapewnienie obsługi – 4 godz. (konferansjer – min. 1 osoba, animatorzy – min. 7 osób)

 2. Ubezpieczenie imprezy

Część pokazowo – animacyjno – warsztatowa:

 1. Pokaz latawców – 4 godz. (min. 10 latawców na wydzielonym terenie plaży)

 2. Warsztaty latawcowe – 4 godz. (min. 100 latawców do pokolorowania i złożenia)

 3. Mini kursy sterowania latawców – 3 mini kursy (min. 3 x 15 minutowe kursy dla min. 2 osób)

 4. Animacje dla dzieci – 4 godz. x min. 5 różnych animacji (np. maskotki, szczudlarze, malowanie twarzy, bańki mydlane, balony, konkursy)

 5. Warsztaty kreatywne – 4 godz. x min. 3 różne warsztaty (np. tworzenie przypinek lub łapaczy snów, malowanie na kamieniach, graffiti na streczu)

 6. Gry rodzinne – 4 godz. x min. 5 różnych gier (przykładowe gry: boule, narty drużynowe, szczudełka, przeciąganie liny, rzucanie podkowami, spadające piłeczki, budowanie wieży)

 7. Atrakcje pompowane – 4 godz. x min. 2 szt. różnych dmuchańców (np. tor przeszkód, skakaniec, zjeżdżalnia)

 8. Pokazy ratownictwa morskiego – 2 pokazy (np. pokaz sprzętu ratowniczego, pokaz akcji na morzu)

 9. Pokazy i warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej – 2 godz. (przykładowe warsztaty: resuscytacja z fantomem, opatrywanie ran, nauka pozycji bocznej bezpiecznej)

Część koncertowo- pokazowa:

 1. Pokaz fireshow z koncertem bębniarzy – 1 pokaz x min. 30 min (min. 4 osoby – taniec z ogniem, min. 5 osób - bębniarze)

 

 1. Dzień drugi:

Data: 3 września 2023, godz. 10.00-14.00

Miejsce: Kąty Rybackie, plaża – impreza plenerowa

Przewidywana liczba 08uczestników: 1100 osób (rodziny z dziećmi, mieszkańcy Mierzei Wiślanej oraz turyści) - rotacyjnie

Wymagane elementy wydarzenia:

 1. Zapewnienie obsługi – 4 godz. (konferansjer – min. 1 osoba, animatorzy – min. 7 osób)

 2. Ubezpieczenie imprezy

Część pokazowo – animacyjno – warsztatowa:

 1. Pokaz latawców – 4 godz. (min. 10 latawców na wydzielonym terenie plaży)

 2. Warsztaty latawcowe – 4 godz. (min. 100 latawców do pokolorowania i złożenia)

 3. Mini kursy sterowania latawców – 3 mini kursy (min. 3 x 15 minutowe kursy dla min. 2 osób)

 4. Animacje dla dzieci – 4 godz. x min. 5 różnych animacji (np. maskotki, szczudlarze, malowanie twarzy, bańki mydlane, balony, konkursy)

 5. Warsztaty kreatywne – 4 godz. x min. 3 różne warsztaty (np. tworzenie przypinek lub łapaczy snów, malowanie na kamieniach, graffiti na streczu)

 6. Gry rodzinne – 4 godz. x min. 5 różnych gier (przykładowe gry: boule, narty drużynowe, szczudełka, przeciąganie liny, rzucanie podkowami, spadające piłeczki, budowanie wieży)

 7. Atrakcje pompowane – 4 godz. x min. 2 szt. różnych dmuchańców (np. tor przeszkód, skakaniec, zjeżdżalnia)

 8. Pokazy ratownictwa morskiego – 2 pokazy (np. pokaz sprzętu ratowniczego, pokaz akcji na morzu)

 9. Pokazy i warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej – 2 godz. (przykładowe warsztaty: resuscytacja z fantomem, opatrywanie ran, nauka pozycji bocznej bezpiecznej)

 

Cel wydarzenia: wykreowanie mody na Żuławy poprzez organizację wydarzenia kulturalno- rekreacyjnego pn. KITEWEEKEND poza sezonem.

 

6. Wymogi odnośnie realizowanej usługi:

 

 1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

a) Opracowanie szczegółowego programu wydarzenia.

b) Przeprowadzenie wydarzenia zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem z należytą starannością.

c) Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację usług, która obecna będzie przez cały czas trwania wydarzenia.

c) Prowadzenie dokumentacji zdjęciowej.

 

 1. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie:

a) Udostępnienie miejsca na organizację wydarzenia.

b) Udostępnienie energii elektrycznej.

c) Nadzór nad realizacją usługi.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE:

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1. Prowadzi działalność w zakresie zleconej usługi.

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi oraz Rozporządzeniem Rady (UE) nr 269/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających:

a) nie figuruje w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo na liście na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

b) nie jest podmiotem, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

c) nie jest podmiotem, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty.

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Cena - 100%

 

V. OPIS SPOSOBU OCENY SKŁADANEJ OFERTY:

 

1. Cena (P1) - Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem.

 

                                najniższa cena

P1 =                                                                               x 100 x 100%

                   cena badanego Wykonawcy

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 15.08.2023 r., mailowo na adres: e-mail: fundacjastrefamocy@gmail.com lub pocztą na adres: Fundacja Strefa Mocy, ul. Różana 4, 82-110 Sztutowo (decyduje data wpływu), lub osobiście w siedzibie Fundacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

 

VII.  ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Wzór formularza ofertowego.

bottom of page