top of page
Listownik-1024x192.jpg

Fundacja Strefa Mocy  jako partner Gminy Sztutowo współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. Gmina Sztutowo dba o mieszkańców poprzez rozwój usług społecznych!

 

Celem projektu jest wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w
Gmine Sztutowo poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 30 nowych
miejsc świadczenia usług społecznych w Placówce Wsparcia Dziennego w Kątach
Rybackich, 1 miejsca w postaci Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, 1 miejsca w
postaci Opiekuna, 1 miejsca usług społecznych (specjalista-psycholog) w terminie
01.10.2022-30.09.2023, w którym wsparcie otrzyma 48 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym (27 K).

Projekt zakłada objęcie wsparciem 48 osób, w tym:
a) 8 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
b) 10 rodziców i 30 dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi

Projekt realizowany jest od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny (w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunowie, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej), zgłaszające chęć udziału w projekcie oraz jednocześnie nie korzystające z takiego samego typu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915);
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na
lata 2014-2020;
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
k) osoby korzystające z PO PŻ.

Preferowane do wsparcia są osoby
a) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (współwystępowanie różnych przesłanek);
b) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
c) z niepełnosprawnością sprzężoną (u których stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności) oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

d) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, jednakże zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie może powielać działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ;

Pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej .

Każdy Uczestnik projektu według indywidulanych potrzeb zostanie objęty wsparciem, które zostanie zapisane w ścieżce reintegracji, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, rodziny.


Katalog możliwych do zrealizowania usług w ramach projektu:

Zadanie 1. Praca socjalna i organizacja wsparcia na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Pracownik socjalny przeprowadzi analizę indywidualnej sytuacji Uczestników oraz opracuje na tej podstawie indywidualne ścieżki reintegracji. W ramach wsparcia zaplanowano również poradnictwo psychologiczne (200h/projekt), poradnictwo prawne
(100h/projekt) oraz organizację spotkania integracyjnego.


Zadanie 2. Utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego.
W ramach wsparcia utworzone zostanie 30 nowych miejsc świadczenia usług społecznych w formie PWD- Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 41. Bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc świadczenia usług społecznych odbywać się będzie w godzinach 14:00-18:00 (4h) w dni robocze. Zaplanowano organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalnych tj. zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 12h oraz zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie wielojęzyczności 12h. Bieżąca działalność PWD będzie uwzględniała indywidualne potrzeby, predyspozycje i rozwój każdego dziecka. Ponadto zaplanowano odwóz dzieci po zajęciach do domów (dotyczy osób spoza miejscowości Kąty Rybackie).


Zadanie 3. Organizacja wsparcia rodzin.
W ramach zadania zaplanowano organizację wsparcia dla 10 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
- Warsztaty z komunikacji rodzinnej (1 gr. x 4h/spotkanie x 3spotkania),
- Warsztaty z planowania domowego budżetu (1 gr. x 4h/spotkanie x 3 spotkania).

Podczas warsztatów Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz bufet kawowy.


Zadanie 4. Rozwój usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.
Zaplanowano realizację działań polegających na utworzeniu 1 miejsca usług asystenckich. W tym celu zatrudniony Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej realizować będzie wsparcie dla 4 osób z niepełnosprawnością (2K). Usługa asystencka obejmie wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego, jak również opiekę higieniczną oraz pomoc w
czynnościach fizjologicznych (w zależności od potrzeb). Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością i asystenta zostaną określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy OzN (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.


Zadanie 5. Rozwój usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Zaplanowano realizację działań polegających na utworzeniu 1 miejsca usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W tym celu zaplanowano zatrudnienie 1 Opiekuna, który będzie realizować wsparcie dla 4 osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu (3K). Zawarte zostaną indywidualne kontrakty określające zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług społecznych pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Opiekunem świadczącym usługi, a Osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Usługi opiekuńcze będą realizowane przez 5 dni w tygodniu dla 4 osób, łącznie 160 godz./msc, według potrzeb osób objętych usługami, średnio 32h/miesiąc/osoba.

Biuro projektu oraz punkt rekrutacyjny znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Wartość projektu: 392 330,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 353 097,00 zł

Projekt realizowany z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.02. Usługi
Społeczne, Poddziałania 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

 

stop postacie.png
bottom of page