top of page
Programy dystrybucji żywności i dożywiania

Fundacja Strefa Mocy nie jest obojętna na los osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie dzieci.

Prowadzimy działania wspierające najuboższych mieszkańców powiatu nowodworskiego

poprzez organizację dystrybucji paczek żywnościowych, owoców

oraz finansowanie posiłków dla  dzieci w szkołach.

 

  

Dystrybucja żywności

w latach 2014-2019

Fundacja Strefa Mocy realizowała

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

na terenie gmin Sztutowo i Krynica Morska.

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

 

Fundacja Strefa Mocy dystybuowała żywność w gminach Sztutowo i Krynica Morska. 

 

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy t.j. 1 402 zł  zł dla osoby samotnie gospodarującej1 056  zł dla osoby w rodzinie, na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej.

Dystrybucja paczek żywnościowych odbywała się w wyznaczonych dniach w Sztutowie oraz w Krynicy Morskiej 

OBECNIE FUNDACJA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ PROGRAMU

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Szczegóły Programu PO PŻ znajdują się na stronie MPiPS.

 

Dożywianie
dzieci

Fundacja Strefa Mocy należy do Pajacykowej Sieci Pomocowej

w ramach programu dożywiania dzieci

Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej.

Program przeznaczony jest dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, które z różnych przyczyn nie są objęte wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania a takiego wsparcia potrzebują. Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież (od 6 do 15 roku życia) zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu  ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn.

 

 W ramach programu Fundacja Strefa Mocy prowadzi akcję dożywiania dzieci w szkołach na terenie powiatu nowodworskiego przekazując szkołom środki pieniężne na sfinansowanie posiłków dla uczniów.

Celem współpracy PAH z lokalnym organizacjami pozarządowymi jest rozwinięcie systemu docierania z pomocą do beneficjentów w zakresie dożywiania poprzez rekonesans sytuacji lokalnej, wynajdowanie instytucji, do których uczęszczają dzieci potrzebujące pomocy żywnościowej oraz finansowanie posiłków w tychże instytucjach.

W tej edycji  wsparciem objęte zostały szkoły w Mikoszewie, Sztutowie, Krynicy Morskiej, Ostaszewie, Marzęcinie i Stegnie. Ufundujemy codzienne ciepłe posiłki dla prawie 90 uczniów od października do czerwca. To daje łącznie ponad 15 000 posiłków!!!

Informacji o programie Pajacykowa Sieć Pomocowa udziela koordynator:

Artur Milarski: tel. 785 400 302

email: am@fundacjastrefamocy.pl

                         REGULAMIN

 

 

Dystrybucja
jabłek

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2018, poz. 82)  oraz we współpracy z Gdańskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża/Bankiem Żywności w Tczewie

Fundacja Strefa Mocy dystrybuuje owoce dla najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu nowodworskiego i malborskiego.

Dystrybucja obejmuje osoby według Zasad dla uczestników mechanizmu: Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców opracowanych przez Agencję  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Jabłka przekazywane są Ośrodkom Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej, Nowym Stawie, Starym Polu, organizacjom pozarządowym w pow. nowodworskim, sołtysom lub są rozdawane przez Fundację Strefa Mocy bezpośrednio z magazynu w Sztutowie przy ul. Kanałowej 7.

Owoce dystrybuowane przez Fundacje Strefa Mocy przekazywane są całkowicie nieodpłatnie i nie są przeznaczone na sprzedaż.

Dystrybucja jabłek odbywa się przy współpracy wielu podmiotów: samorządów, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych, które angażują się w pomoc dla najuboższych.

O terminach i miejscach poszczególnych dystrybucji informujemy poprzez naszą stronę internetowa, profil na Facebook'u i na stronach Urzędów i OPS.

bottom of page