top of page
wetnetym.png

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2024 z dn. 16.02.2024 r.

 

w ramach projektu pn. Organizacja wydarzenia pn. Dożynki śledziowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  na organizację imprezy plenerowej.

 

Fundacja Strefa Mocy z siedzibą w Sztutowie zaprasza do złożenia oferty na usługę organizacji wydarzenia pn. Dożynki śledziowe w formie imprezy plenerowej: w dniu 13 kwietnia 2024 roku w Kątach Rybackich, według poniższej specyfikacji:

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Fundacja Strefa Mocy

ul. Różana 4

82-110 Sztutowo

NIP: 579 225 45 39

 

Osoba do kontaktów:

Artur Milarski - Prezes Zarządu

e-mail: fundacjastrefamocy@gmail.com

tel. 785 400 302

 

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

KODY CPV:

79952000-2   Usługi w zakresie organizacji imprez

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dwóch imprez plenerowych obejmującej swym zakresem:

Data: 13 kwietnia 2024, godz. 15.00-19.00

Miejsce: port, Kąty Rybackie, ul. Rybacka 66 – impreza plenerowa

Przewidywana liczba uczestników: 350 osób (rodziny z dziećmi, mieszkańcy Mierzei Wiślanej oraz turyści) – rotacyjnie

Motyw przewodni: śledzie jako produkt lokalny.

Wymagane elementy wydarzenia:

 1. Zapewnienie obsługi – 4 godz. (konferansjer – min. 1 osoba, animatorzy – min. 5 osób)

 2. Ubezpieczenie imprezy

 3. Zabezpieczenie medyczne

 4. Pokaz kulinarny - min. 2 szt. - związane z motywem przewodnim wydarzenia

 5. Degustacja potraw ze śledzi - min. 200 porcji degustacyjnych

 6. Pokazy rzemiosła rybackiego  - min. 2  szt.

 7. Animacje dla dzieci - min.  5 animacji (np. malowanie buzi, balony, gigaklocki, maskotki, bańki mydlane)

 8. Warsztaty kreatywne - min. 3 warsztaty ( np. tworzenie przypinek, malowanie na kamieniach, graffiti na sterczu – związane z motywem przewodnim wydarzenia).

 9. Gry rodzinne - min. 3 gry (np. narty drużynowe, przeciąganie liny, rzucanie podkowami)

 10. Atrakcje pompowane - min. 2 dmuchańce

 11. Koncerty lokalnych wykonawców i zespołów - min. 3, łącznie min. 1 godz.

 12. Koncert gwiazdy - min. 1 godz.   

 

Cel wydarzenia: stworzenie i rozwój produktów wykorzystujących zasoby lokalne.

 

6. Wymogi odnośnie realizowanej usługi:

 

 1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

a) Opracowanie szczegółowego programu wydarzenia.

b) Przeprowadzenie wydarzenia zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem z należytą starannością.

c) Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację usług, która obecna będzie przez cały czas trwania wydarzenia.

c) Prowadzenie dokumentacji zdjęciowej.

 

 1. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie:

a) Udostępnienie placu na organizację wydarzenia.

b) Udostępnienie energii elektrycznej.

c) Nadzór nad realizacją usługi.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE:

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1. Prowadzi działalność w zakresie zleconej usługi.

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi oraz Rozporządzeniem Rady (UE) nr 269/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających:

a) nie figuruje w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo na liście na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

b) nie jest podmiotem, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

c) nie jest podmiotem, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty.

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Cena - 100%

 

V. OPIS SPOSOBU OCENY SKŁADANEJ OFERTY:

 

1. Cena (P1) - Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem.

 

                                najniższa cena

P1 =                                                                               x 100 x 100%

                   cena badanego Wykonawcy

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 26.02.2024 r., mailowo na adres: e-mail: fundacjastrefamocy@gmail.com lub pocztą na adres: Fundacja Strefa Mocy, ul. Różana 4, 82-110 Sztutowo (decyduje data wpływu), lub osobiście w siedzibie Fundacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

VII.  ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Wzór formularza ofertowego.

bottom of page