top of page

Jeśli patrzy się
w górę razem, niebo
się przybliża...

Phil Bosmans

Fundacja Strefa Mocy została powołana przez ludzi z pasją

do dzielenia się swoja pasją :)

Poznaj nas i zobacz,

czy się zajmujemy.

Cele i działalnosc

NASZA MISJA

Fundacja Strefa Mocy została powołana, aby otwierać przed młodymi ludźmi nowe możliwości i szanse na lepszą przyszłość.

NASZA WIZJA

Poprzez profesjonalne i konsekwentne działania chcemy ograniczyć negatywne skutki deficytów edukacyjnych i kompetencyjnych młodzieży. Chcemy, aby młodzi ludzie mieli poczucie tożsamości z miejscem, z którego pochodzą i potrafili wykorzystać jego potencjał do kreowania swojej przyszłości, opartej na postawach obywatelskich.

NASZ
CEL

Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie świadomości społecznej.

Cele i działalnosc

' '

Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie świadomości społecznej.

 

Celem Fundacji jest także działalność w zakresie:

 

1. wspierania powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych

 

2. wyrównywania szans edukacyjnych i kompetencyjnych młodzieży w obszarów wiejskich

 

3. rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 

4. propagowania walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych

 

5. sprzyjania rozkwitowi kultury i sztuki

 

6. przeciwdziałania bezrobociu

 

7. wspierania przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej

 

8. zapobiegania wykluczeniu społecznemu

 

9. promowania i wspomagania edukacji

 

10. rozwoju obszarów wiejskich

 

11. promocji i organizacji wolontariatu

 

12. upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 

13. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

 

14. organizacji i wspomagania wypoczynku dzieci

 

15. organizacja pomocy społecznej


16. rozwój sektora rybołówstwa i akwakultury.

Nasze cele chcemy realizować przy pomocy następujących narzędzi:

 

Latawiec. Kolorowa plama na niebie. Własnoręcznie wykonana konstrukcja latająca. Budzi skojarzenia z otwartą przestrzenią, wolnością, beztroską.... Doskonały sposób na twórcze spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Skuteczna alternatywa dla ekranów monitorów i telefonów.

Nasza rodzinna pasja, którą chętnie się dzielimy.

 

Ekonomia społeczna jako szansa na przezwyciężenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i stale rosnącego poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi oraz swoistej emigracji uczniów kończących szkoły do większych miast. Mechanizmy ekonomii społecznej dają duże możliwości kreowania przyszłości młodzieży w oparciu o zasady poszanowania drugiego człowieka z wykorzystaniem potencjału miejsca, w którym młodzi ludzie dorastają. 

 

Inkubator NGO - wsparcie organizacji działających na rzecz młodzieży, animowanie nieformalnych grup młodzieżowych do działań, inkubowanie inicjatyw przyczynia się do wzrostu poziomu zaangażowania społecznego w sprawy lokalne.

Fundusze na nasze działania pozyskujemy biorąc udział w lokalnych i ogólnopolskich konkursach grantowych. Korzystamy ze wsparcia lokalnych przedsiębiorców i darczyńców. Współpracujemy z samorządami realizując zadania publiczne. Prowadzimy także działalność odpłatną organizując warsztaty i pokazy latawcowe. Dzięki temu realizujemy naszą misję :)

 Statut Fundacji      

Mocne twarze Fundacji

Jesteśmy pomysłodawcami, założycielami i członkami Zarządu Fundacji Strefa Mocy. Od roku 2012, po przeprowadzce na Mierzeję Wiślaną, zajmujemy się działalnością społeczną. Jesteśmy zaangażowani w rozwój trzeciego sektora w gminie Sztutowo, powiecie nowodworskim i województwie pomorskim. 

Artur Milarski - członek poprzedniej kadencji Pomorskiej Rady NGO, specjalista w dziedzinie ekonomii społecznej i ekonomizacji organizacji pozarządowych, absolwent Szkoły Liderów Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Anna Milarska - animator środowiska lokalnego, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Żuławy, trener.

Łączy nas pasja latawcowa. Razem tworzymy zgrany zespół. Mamy duże doświadczenie w pracy społecznej i głowy wciąż pełne pomysłów na rozwój naszej fundacji i miejsca, w którym mieszkamy.

bottom of page