top of page

§ 1. Nazwa Fundacji i podstawy jej działania

 

                                                                                                                                                      

 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Strefa Mocy, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Artura Milarskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Karolem Aleksandrowicz w siedzibie Kancelarii w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina 132/16 , Repertorium A nr 5632/2014, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Fundacja używa oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

4. Fundacja używa nazwy: FUNDACJA STREFA MOCY. Dopuszczalną nazwą skróconą Fundacji jest STREFA MOCY. Fundacja może się także posługiwać skrótem FSM.

5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 2. Siedziba

 

Siedzibą Fundacji jest Sztutowo w powiecie nowodworskim.

 

§ 3. Zasięg terytorialny

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności statutowej.

4. Fundacja może być członkiem założycielem oraz członkiem zbiorowym związków stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych krajowych oraz zagranicznych.

 

§ 4. Czas trwania

 

Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 5. Nadzór

 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 6. Cele

 

1. Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie świadomości społecznej.

2. Celem Fundacji jest także działalność edukacyjna i kulturalna w zakresie:

1. wspierania powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych

2. wyrównywania szans edukacyjnych i kompetencyjnych młodzieży w obszarów wiejskich

3. rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

4. propagowania walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w szczególności poprzez rozwój sportów latawcowych

5. sprzyjania rozkwitowi kultury i sztuki

6. przeciwdziałania bezrobociu

7. wspierania przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej

8. zapobiegania wykluczaniu społecznemu

9. promowania i wspomagania edukacji

10. rozwoju obszarów wiejskich

11. promocji i organizacji wolontariatu

12. upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

13. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

14. organizacji i wspomagania wypoczynku dzieci.

 

§ 7. Sposoby realizacji celów

 

Dla realizacji celów określonych w § 6 statutu, Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji są zadania z obszaru:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywania szans tych rodzin i osób

2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym

3. działalności charytatywnej

4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz

rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

6. ochrony i promocji zdrowia

7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz

     rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

15. wypoczynku dzieci i młodzieży

16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

19. turystyki i krajoznawstwa

20. porządku i bezpieczeństwa publicznego

21. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

także działań wspomagających rozwój demokracji

23. ratownictwa i ochrony ludności

24. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami

25. promocji i organizacji wolontariatu

26. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

27. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony

praw dziecka

28. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

29. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w § 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z 2003r. ze zmianami).

2. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji są zadania z obszaru:

1. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym

2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

4. ochrony i promocji zdrowia

5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

7. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

8. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

10. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

12. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

13. wypoczynku dzieci i młodzieży

14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

15. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

16. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

17. turystyki i krajoznawstwa

18. porządku i bezpieczeństwa publicznego

19. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

także działań wspomagających rozwój demokracji

20. ratownictwa i ochrony ludności

21. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami

22. promocji i organizacji wolontariatu

23. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

24. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony

praw dziecka

25. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

26. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w § 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z 2003r. ze zmianami).

 

§ 8. Majątek i dochody Fundacji

 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 złotych oraz środki finansowe, rzeczy ruchome i nieruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. darowizn, dotacji, grantów, subwencji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne

2. dochodów ze zbiórek i aukcji  organizowanych przez  Fundację lub na jej rzecz

3. papierów wartościowych

4. praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw

5. odsetek bankowych

6. odpłatnej działalności statutowej Fundacji.

3. Dochody Fundacji, o których mowa w ust.1 i 2 mogą być przeznaczone wyłącznie na statutowe cele Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

§ 9. Zarząd Fundacji

 

Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.

 

§10. Powoływanie Zarządu

 

1. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele, jako prezes zarządu.

2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych każdorazowo przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 

§ 11. Zadania Zarządu Fundacji

 

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1.uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych

2.uchwalanie regulaminów

3.sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji

5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów

6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji

7.występowanie z wnioskiem i uchwalanie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Do prowadzenia swoich spraw Zarząd może powołać Pełnomocnika Zarządu.

 

§ 12. Wygaśnięcie członkostwa w Zarządzie Fundacji

 

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora

2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

3. rażącego działania na niekorzyść  lub przeciwko dobremu imieniu Fundacji

4. śmierci członka Zarządu.

 

§ 13. Podejmowanie uchwał przez Zarząd

 

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że Statut Fundacji stanowi inaczej.

2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach Zarządu.

3. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie

Zarządu.

 

§ 14. Sposób Reprezentacji

 

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji składa przynajmniej jeden członek Zarządu.

2. Oświadczenia woli w zakresie innym niż wymieniony w ust. 1. składa przynajmniej jeden członek Zarządu.

 

§ 15. Zmiany w Statucie

 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.  

3. Zmiany statutu są podejmowane jednomyślnie w formie uchwały.

 

§ 16. Połączenie z inną fundacją

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Fundacja może zakładać konsorcjum z inną organizacją, jeżeli nie ulega istotnej zmianie cel działania Fundacji.

4. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 17.  Likwidacja Fundacji

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji i wyznaczeniu likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

 

bottom of page